Všeobecné obchodné podmienky

I. Registrácia a úhrada vstupeniek

Vstupné na konferenciu oprávňuje registrovaného účastníka na celodennú účasť na odborných prednáškach a diskusiách, občerstvenie počas prestávok, obed ako i recepciu po odbornom programe pre jednu osobu – zaregistrovaného účastníka.

Registračný poplatok musí byť uhradený do 7 dní od registrácie, najneskôr však 7 dní pred začiatkom konferencie na základe fakturačných podkladov odoslaných v emaily potvrdzujúcom registráciu. Platba musí byť zaslaná na účet spoločnosti označená variabilným symbolom zaslaným v potvrdzujúcom emaily.

Po uhradení poplatku Vám bude zaslaná elektronická vyúčtovacia faktúra. Účastník súhlasí, že vyúčtovacia faktúra mu bude zaslaná elektronicky e-mailom. Záujem o zaslanie vyúčtovacej faktúry v tlačenej podobe prosím vyznačte v objednávke, alebo poznámke.

 

II. Storno podmienky

Stornovania prihlášky na konferenciu je možné do 14 dní pred konaním konferencie (t.j. do 29.3.2017). Storno poplatok je vo výške 50% z registračného poplatku. Po tomto termíne predstavuje storno 100% registračného poplatku. Storno prihlášky je možné realizovať iba písomnou formou na email adrese info@retail-innovations.com. Zmena účastníka je možná, zmenu je potrebné nahlásiť na mailovej adrese info@retail-innovations.com.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu a právo zrušiť, alebo neprijať prihlášku účastníka. Všetky zmeny a organizačné informácie budú dostupné na web stránke konferencie.

Účastník týmto udeľuje Organizátorovi súhlas na využívanie poskytnutých osobných údajov účastníka a so zaradením do databázy spoločnosti MDI.SK, s.r.o. za účelom informovania o konferencii, zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Organizátor si vyhradzuje právo vyhotoviť zvukový a, alebo obrazový záznam (napr. fotografie, videozáznam, zvukový záznam atď.) z podujatia a neobmedzené použitie tohto materiálu na reklamné a propagačné účely, resp. informačné aktivity. Účastník má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať na adrese info@retail-innovations.com. Odvolaním súhlasu účastníka Organizátor pristúpi k stornovaniu jeho registrácie na podujatie a vyradenia účastníka z databázy spoločnosti.

Čo je RIC?

RETAIL INNOVATIONS je inovatívna komunikačná platforma, HUB pre profesionálov a firmy v oblasti maloobchodu a služieb. Víziou projektu je neustále sledovať a prinášať trendy a novinky v tejto oblasti, a spájať ľudí so spoločnými záujmami.
Nenechajte si újsť náš festival horúcich tém a trendov v maloobchodnom prostredí, odborné prezentácie a praktické rady profesionálov.

Organizáciu Retail Innovations Conference zabezpečuje MDI.SK, s.r.o., sídlo spoločnosti: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať